Nowe ryzyka informatyczne – nowe rozwiązania ubezpieczeniowe

Zagadnienie bezpieczeństwa informatycznego nie jest już dziś postrzegane jako zagadnienie techniczne, sprowadzające się do wyboru odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego. Jest to zdecydowanie kwestia kompleksowej polityki zarządzania ryzykiem informatycznym przedsiębiorstwa: odpowiedniej konstrukcji systemu informatycznego, doboru adekwatnej technologii, zabezpieczeń na poziomie oprogramowania i infrastruktury, wdrożonych procedur postępowania, weryfikacji dostawców oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa informatycznego. Jednocześnie odpowiedzialność Spółek za zbieranie i przetwarzanie danych podlega coraz bardziej rygorystycznym regulacjom prawnym i normalizacjom w ramach prawodawstwa krajowego i unijnego – dlatego ewentualne luki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i utraty reputacji jako partner biznesowy.

Istotnym dopełnieniem polityki zarządzania ryzykiem jest więc dziś ubezpieczenie ryzyk informatycznych

Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami merytorycznymi i wieloletnim doświadczeniem, Funk analizuje potencjalne ryzyka, określa istniejące zagrożenia oraz poziom ekspozycji na dane ryzyko, wskazuje sposoby jego ograniczenia i projektuje kompleksowy program ubezpieczenia cybernetycznego, stanowiący istotny element strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w spółkach.

Nasze programy gwarantują dopracowany zakres ochrony zarówno przy szkodach własnych, jak i szkodach poniesionych przez osoby trzecie, pokrywając:

  • odszkodowania i koszty obrony prawnej związane z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi utraty lub wycieku danych,
  • odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa własnych komputerów, skutkujące usunięciem lub modyfikacją danych, wysłaniem szkodliwego wirusa, itp., 
  • koszty postępowań administracyjnych oraz koszty kar i grzywien administracyjnych nałożonych przez organy za naruszenie danych (dotyczy także kar nałożonych na podstawie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO),
  • koszt przywrócenia i odtworzenia zasobów cyfrowych, 
  • koszty specjalistów ustalających fakt naruszenia bezpieczeństwa danych, jego przyczyny i źródła, a także wydających rekomendacje dla działań prewencyjnych,
  • koszty obsługi prawnej, public relations związane z ochroną wizerunku i reputacji,
  • koszty doradztwa kryzysowego,
  • zysk utracony na skutek przerwy w działalności spowodowanej awarią IT,
  • koszty negocjacji i okupu w przypadku sytuacji cyberwymuszeń.

Kompleksowa strategia ochrony z zakresu zarządzania i transferu ryzyk cybernetycznych, dostosowana przez profesjonalistów z Funk do indywidualnych potrzeb i poziomu ekspozycji na dane ryzyko, jest dziś niezbędnym warunkiem finansowego i wizerunkowego bezpieczeństwa.


Twój kontakt

Iwetta Pęciak-Kujawa
+48 61 83395-24
E-Mail-Contact