Ubezpieczenia finansowe – ochrona zysku i relacji biznesowych

Ubezpieczenia finansowe to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi produktów ubezpieczeniowych. Źródło ryzyka dla tej grupy ubezpieczeń tkwi w procesach ekonomicznych i prawach rynku, które w ostatnich latach doprowadziły do konsolidacji w różnych sektorach gospodarki. Dla dostawców towarów i usług oznacza to coraz większe trudności w ocenie swoich odbiorców, w szczególności pod względem ich gotowości płatniczej przy zawieraniu transakcji.

Funk – z pełną znajomością sektora finansowego i współczesnej gospodarki rynkowej oraz z wieloletnim doświadczeniem – jest dziś gwarancją finansowego bezpieczeństwa. Celem naszych dedykowanych brokerów jest ograniczenie ryzyka finansowego i zwiększenie zdolności kredytowych za pomocą wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań, w tym:

 • ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
 • gwarancji należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek,
 • gwarancji zapłaty wadium (gwarancja przetargowa),
 • gwarancji zwrotu zaliczki,
 • gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
 • gwarancji spłaty należności celnych i podatkowych.

 

Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii jaką są ubezpieczenia finansowe, proponujemy elastyczne, nowatorskie rozwiązania, dające gwarancje bezpieczeństwa finansowego, dostosowane do potrzeb Klientów, specyfiki ich branży oraz działalności – korzystając również z potencjału rynków światowych.

Nasze programy ubezpieczeń finansowych pozwalają zabezpieczyć Klientów przed niewypłacalnością ich kontrahentów – gwarantując nie tylko pokrycie braków w płatnościach, ale też wcześniejszą kontrolę i nadzór na zdolnością kredytową odbiorcy – a przez to służą zwiększeniu sprzedaży i zysków oraz utrwalaniu relacji biznesowych. Zarządzenie portfelem należności poprzez udzielanie kredytów kupieckich jest również atrakcyjną alternatywą dla innych form finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla kredytu bankowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają natomiast wiarygodność Klientów wobec partnerów biznesowych, zwiększają płynność finansową spółek, są też niejednokrotnie warunkiem realizacji kontraktów lub przystąpienia do przetargów – dając beneficjentom pewność zaspokojenia roszczenia. A ponadto, są to instrumenty zabezpieczające tak samo silne i łatwe do zrealizowania jak kaucja.

 

Nasi brokerzy podejmują wszelkie czynności w celu identyfikacji, zarządzania i ulokowania ryzyka, w tym m.in.:

 • monitoring procesów zachodzących na polskim i światowym rynku ubezpieczeń finansowych,
 • analizę ryzyka wynikającego z kontraktu,
 • opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb, również za pomocą rozwiązań międzynarodowych,
 • pomoc w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej, w tym również ustalanie wzorów treści gwarancji zgodnych z wymogami beneficjentów,
 • aranżację umów generalnych i pojedynczych gwarancji,
 • sprawną obsługę polis i limitów gwarancyjnych w trakcie trwania umowy, w tym stałe monitorowanie wykorzystania maksymalnego limitu zaangażowania, terminów wygasania limitów i udzielonych gwarancji.

 

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na ulokowanie trudnych ryzyk, ale również na doradztwo przez cały okres współpracy oraz na fachową pomoc w przypadku wystąpienia szkody. 


Twój kontakt

Grzegorz Chmiel
+48 22 51886-22
Email-Contact