Ubezpieczenie OC księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obowiązek ubezpieczenia jest zdefiniowany przez obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na biura rachunkowe i biegłych rewidentów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub świadczeniem usług biegłego rewidenta. Pozostałe obszary wykonywanej działalności, jak np. czynności doradztwa podatkowego przy biurach rachunkowych czy prowadzenie kadr i płac, pozostają poza uregulowanym obowiązkiem ubezpieczenia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego lub biegłego rewidenta nie chroni więc w sposób wystarczający przed roszczeniami zaistniałymi w związku z wykonywaniem działalności zawodowej - mając bardzo ograniczony zakres przedmiotowy, w konsekwencji może prowadzić do poważnych strat finansowych.

 

Ubezpieczenie dobrowolne

Podczas gdy zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest wyznaczony zapisami stosownych przepisów prawa – na gruncie dobrowolnego ubezpieczenia OC obowiązuje zasada swobody umów i zakres ochrony zależy przede wszystkim od wiedzy merytorycznej, bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i znajomości danej branży oraz umiejętności negocjacyjnych brokera ubezpieczeniowego. 

Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami Funk przygotowuje autorskie programy, wykraczające poza zakres zdefiniowany ubezpieczeniem obowiązkowym i obejmujące:

  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej, pokrywające ryzyko związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych dla księgowych i biur rachunkowych,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej, pokrywające ryzyko związane z czynnościami prowadzenia kadr i płac,
  • dobrowolne ubezpieczenie nadwyżki sumy gwarancyjnej OC powyżej sumy minimalnej, wymaganej ubezpieczeniem obowiązkowym.

Funk konstruuje również szerokie zakresy dobrowolnego ubezpieczenia OC księgowego etatowego z klauzulą ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci nie tylko główni księgowi, ale również pracownicy działu księgowości, członkowie zarządu i inne osoby w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiedzialne za kwestie księgowe.

Nasi dedykowani brokerzy aranżują ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do potrzeb konkretnego biura rachunkowego, biegłego rewidenta lub księgowego etatowego - zarówno pod względem zakresu ochrony, bogatego wachlarza limitów sum gwarancyjnych, jak i wynegocjowanych warunków finansowych. 


Twój kontakt

Katarzyna Dąbrowska
+48 22 51886-07
E-Mail-Contact