OC spółek informatycznych

Informatyka należy obecnie do kluczowych obszarów większości przedsiębiorstw. Ich prawidłowe funkcjonowanie zależy od sprawności systemów informatycznych – błędne wykonanie usług zawodowych lub ich niewykonanie przez spółkę z sektora IT może skutkować poważnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych przedsiębiorstw.

Analizując ryzyko odpowiedzialności cywilnej spółki informatycznej Funk w pierwszej kolejności zwraca uwagę na złożony charakter jej działalności – zależny od zakresu świadczonych usług: dostarczania, utrzymywania lub serwisowania oprogramowania, sprzętu komputerowego czy też świadczenia innych usług informatycznych, jak outsourcing zarządzania zasobami informatycznymi, konsulting IT, audyt informatyczny i budowanie stron internetowych. Przyjęte rozwiązanie ubezpieczeniowe powinno więc uwzględniać zarówno specyfikę ubezpieczeń OC projektanta, OC wykonawcy, jak również OC konsultanta.

Tworzone przez brokerów z Funk strategie ubezpieczeniowe łączą zarządzanie ryzykiem i jego transfer na Ubezpieczyciela za pomocą polisy odpowiedzialności cywilnej. Prawidłowe określenie przez Funk profilu ryzyka umożliwia bowiem skonstruowanie odpowiedniego programu ubezpieczenia OC zawodowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb spółki informatycznej, obejmującego odpowiedzialność z tytułu czystych strat finansowych i bazującego na sumie gwarancyjnej, odpowiadającej rzeczywistemu poziomowi ryzyka.

Objęcie ochroną pełnego zakresu działalności, w tym bardzo specyficznych ryzyk, jest również niezbędne w sytuacji przystępowania do przetargów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Nasi doświadczeni brokerzy szybko i sprawnie doradzają i aranżują ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do wymogów konkretnego kontraktu, mając na uwadze nieprzekraczalne terminy narzucane przez przetargi.

W ramach oferowanych rozwiązań ubezpieczeniowych Funk definiuje również działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody oraz konstruuje indywidualne procedury likwidacji szkód, dopasowane do specyfiki działalności i potrzeb każdego Klienta. 


Twój kontakt

Wojciech Goc
+48 22 518 86 02
+48 22 518 86 01
E-Mail-Contact
Małgorzata Kujawska
+48 22 51886-13
E-Mail-Contact