Fundacja Funk

Fundacja Funk została założona przez Dr. Leberechta Funka i jego żonę Marittę jako prywatna organizacja non-profit. Oprócz finansowania projektów naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza kształcenia zawodowego w sektorze ubezpieczeniowym, fundacja wspiera również projekty kulturalne.

Promocja innowacyjności: ukierunkowane finansowanie projektów z zakresu zarządzania ryzykiem


Celem fundacji jest promowanie projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, w tym również projektów międzynarodowych i transgranicznych. Oprócz finansowania przedmiotowych projektów fundacja przyznaje również nagrody oraz organizuje specjalistyczne wydarzenia: eventy, konferencje. Przeznaczane w tym zakresie znaczące środki finansowe powinny mieć długofalowy, pozytywny efekt dla dalszego rozwoju modeli ryzyk finansowych oraz kształcenia w sektorze ubezpieczeniowym.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa firm w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej konieczne jest dziś pogłębienie naszego rozumienia ryzyka oraz nowe metody zarządzania w coraz bardziej zmiennym i coraz bardziej globalnym rynku.

Fundacja Funk koncentruje się więc na wskazanych celach, wpierając badania i edukację ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowania.

 

Promocja różnorodności kulturowej i wspieranie talentów

W ramach współpracy przy projektach kulturalnych fundacja zobowiązuje się przede wszystkim do wspierania utworów muzyki klasycznej, które z powodów komercyjnych są mniej znane i mniej dostępne dla szerszej publiczności. Fundacja Funk zapewnia docelowe wsparcie zarówno dla samych artystów, jak i całych interdyscyplinarnych projektów.