Funk – silny partner w koncepcjach emerytalno-inwestycyjnych

Programy emerytalne są coraz ważniejszym tematem dla naszych Klientów. Zmiany ustawodawcze i demograficzne powodują już nawet konieczność zmierzenia się z tematem – celem zabezpieczenia finansowej przyszłości Pracowników. Programy te stanowią dziś też nieodzowny już element polityki Employee Benefits – zwiększając atrakcyjność i konkurencyjność miejsca pracy. Funk – jako silny i kompetentny partner we wszystkich dziedzinach świadczeń pracowniczych i rozwiązań emerytalno-inwestycyjnych – pomaga w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form dodatkowego, dobrowolnego grupowego oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego – umożliwiająca systematyczne gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, której zyski są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

PPE

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe mają zostać wprowadzone od 2018 roku jako docelowo powszechny element pakietu świadczeń pracowniczych.

PPK

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, ponad emeryturę wypłacaną z ZUS oraz OFE. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego, polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na indywidualnym rachunku.

IKE / IKZE

Pracowniczy Program Inwestycyjny

Pracowniczy Program Inwestycyjny (PPI) opiera się na zasadzie partycypacji Pracodawcy oraz Pracownika we wpłacanych składkach oraz odroczeniu możliwości wypłat z planu do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

PPI