Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form dodatkowego, dobrowolnego grupowego oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego – umożliwiająca systematyczne gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, której zyski są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Programy te tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o PPE i podlegają rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego. Składkę podstawową finansuje Pracodawca (do wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto), natomiast Pracownik może dobrowolnie dokonywać dodatkowych wpłat z własnych środków w ramach składki dodatkowej. Środki wnoszone do Programu są odprowadzane i zarządzane przez instytucję finansową, która jest wybierana przez Pracodawcę i Pracowników w fazie organizowania programu.

Pracownicze Programy Emerytalne mogą być tworzone w wielu formach: umowy z funduszem inwestycyjnym, umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, pracowniczego funduszu emerytalnego (PFE), umowy zarządzania zagranicznego. Podstawę funkcjonowania Programu tworzą więc dwie umowy: umowa zakładowa zawierana przez Pracodawcę z Pracownikami, dotycząca zasad prowadzenia Programu oraz umowa z wybraną instytucją finansową.

 

Wsparcie Funk

Funk zapewnia Pracodawcy pełne wsparcie przy wyborze i wdrożeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup pracowniczych, w tym m.in.:

 • analizę potrzeb i preferencji Pracodawcy i Pracowników,
 • wsparcie w wyborze formy organizacyjnej PPE i wyborze podmiotu zarządzającego,
 • negocjacje z reprezentacją pracowniczą,
 • przygotowanie wszelkich projektów umów niezbędnych do utworzenia przez Pracodawcę PPE,
 • przygotowanie projektów dokumentacji koniecznej do zarejestrowania Programu w KNF,
 • wdrożenie PPE, 
 • bieżący monitoring funkcjonowania Programu.

 

Korzyści dla Pracodawcy

 • zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy jako elementu świadomej i długofalowej polityki Employee Benefits,
 • składka podstawowa opłacana przez Pracodawcę stanowi koszt uzyskania przychodu,
 • wartość składki podstawowej opłacanej przez Pracodawcę nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

Korzyści dla Pracownika

 • budowa bezpieczeństwa finansowego poprzez gromadzenie dodatkowego kapitału,
 • zyski z zainwestowanych środków oraz przyszłe wypłaty są zwolnione z podatku dochodowego,
 • w przypadku zmiany Pracodawcy możliwość przeniesienia zgromadzonego kapitału z PPE do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE),
 • możliwość opłacania dodatkowej składki, zwiększającej gromadzony fundusz,
 • środki zgromadzone w ramach PPE, wypłacane osobom uposażonym w przypadku śmierci Pracownika, są zwolnione od podatku od spadków i darowizn,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia.

 

Bezpieczeństwo

Pracownicze Programy Emerytalne są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Pracodawca jest zobowiązany do przekazywania organowi nadzoru rocznej informacji, a także zgłaszania do rejestru wszelkich zmian w zasadach prowadzenia Programu. Jeżeli Pracodawca prowadzi Program niezgodnie z prawem, jest wzywany przez organ nadzoru do usunięcia nieprawidłowości. Pełnemu nadzorowi na odrębnych zasadach podlegają także instytucje finansowe, do których trafiają środki w ramach PPE (zagraniczny zarządzający również podlega nadzorowi Komisji w zakresie zgodności prowadzenia przez niego PPE z wymogami prawa polskiego). 


Twój kontakt

Anna Bieńkowska
+48 22 51886-10
Email-Contact